Switzerland
Switzerland

Eurasian Wren (Zaunkönig, Gärdsmyg, Troglodytes troglodytes)