Switzerland
Switzerland

Bar-tailed Godwit (Pfuhlschnepfe, Myrspov, Limosa lapponica)